Nawigacja

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego

 

 

Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego

w Technikum Zawodowym nr 1  w

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

Spis treści:

Wstęp

I. Podstawowa terminologia

II. Akty prawne regulujące tworzenie w szkole WSDZ

III. Cele ogólne programu

IV. Cele szczegółowe i  obszary działania  

V. Metody i formy oddziaływań

VI. Plan realizacji

VII. Sposoby realizacji działań

VIII. Ewaluacja

Wstęp

Pomoc w zakresie doradztwa  zawodowego powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Coraz częściej bowiem będzie on zmuszony  wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje  oraz poszukiwać pracy. Ciągłe podnoszenie  kwalifikacji i  ich zmiana stają się czynnikami  na trwale wpisanymi w życiorys każdego pracownika. Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, który zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwi także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, umiejętności oraz zainteresowań.

Ponadto system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania decyzji , a także możliwość kształcenia umiejętności  radzenia sobie ze zmianami  poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych .

Tymże wyzwaniom próbuje sprostać  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

 

I. PODSTAWOWA TERMINOLOGIA

PORADNICTWO ZAWODOWE

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

ORIENTACJA ZAWODOWA

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

DORADZTWO ZAWODOWE

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

 

DORADCA ZAWODOWY

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

INFORMACJA ZAWODOWA

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji.

INFORMACJA EDUKACYJNA

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem.

ZAWÓD

Wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób i systematycznie, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA

Ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System powinien określać: role i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.

 

II. Akty prawne regulujące tworzenie w szkole WSDZ

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe, ( Dz. U. 2017 poz.59).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ( Dz.U. 2017 poz.60 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad  udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, ( Dz. U. z 2013 r., poz. 532).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach , ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1643).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ( Dz.U. z 2017 r. poz. 622).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania, , ( Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 sierpnia 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).
 8. Statut CEZiT

 

III. CELE OGÓLNE PROGRAMU

1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły policealnej, studiów wyższych, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy.

2. Pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu.

3. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu.

4. Rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).

5. Rozwijanie świadomości zawodowej.

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji.

7. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie szacunku dla samego siebie.

8. Nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy.

9. Poznanie rynku pracy.

 

IV. Cele szczegółowe i  obszary działania 

W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami wszystkich programów zestawu – które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

 

Cele szczegółowe programu

 

1. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeń:

1.1 sporządza bilans własnych zasobów na podstawie dokonanej autoanalizy („portfolio”);

1.2 ustala obszary do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego;

1.3 analizuje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) w kontekście planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej;

1.4 określa własny system wartości (w tym wartości związane z pracą i etyką zawodową).

 

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeń:

2.1 analizuje informacje o lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz zasadach

na nim funkcjonujących w kontekście wyborów zawodowych;

2.2 określa zawody i stanowiska pracy, dla których bazą są jego kwalifikacje;

2.3 porównuje formy zatrudnienia i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako pracownik, pracodawca

lub osoba prowadząca działalność gospodarczą w obszarze, w którym się kształci oraz analizuje

podstawy prawa pracy – w tym rodzaje umów o pracę, sposoby ich rozwiązywania, prawa i obowiązki

pracownika

2.4 konfrontuje własne zasoby ze zidentyfikowanymi potrzebami i oczekiwaniami pracodawców oraz wymaganiami rynku pracy;

2.5 określa znaczenie i wskazuje możliwości stażu zawodowego/zatrudnienia z wykorzystaniem dostępnych

form aktywizacji zawodowej;

2.6 sporządza i aktualizuje dokumenty aplikacyjne zgodnie z wymaganiami pracodawców;

2.7 przygotowuje się do zaprezentowania siebie i swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej;

2.8 charakteryzuje przebieg procesu zakładania własnej firmy oraz instytucje wspomagające zakładanie

własnej działalności gospodarczej.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – uczeń:

3.1 korzysta ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego

formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;

3.2 analizuje możliwości uzupełniania, poszerzania i uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych

w ramach krajowego i europejskiego systemu kwalifikacji;

3.3 określa korzyści wynikające z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;

analizuje możliwości kontynuowania nauki.

 

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeń:

4.1 ustala swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania kariery;

4.2 sporządza IPD – planuje różne warianty kariery edukacyjno-zawodowej na podstawie bilansu

własnych zasobów i wartości oraz informacji nt. rynku edukacji i rynku pracy, przewidując skutki

decyzji;

4.3 dokonuje wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i celami;

4.4 wskazuje korzyści wynikające z całożyciowego doradztwa kariery.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z celami kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w technikum. Umożliwia to realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych i innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klasy I–III i klasy IV–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.

OBSZARY DZIAŁANIA I CELE SZCZEGÓŁOWE

W zakresie pracy z młodzieżą:

1. Kształtowanie umiejętności określania własnych celów życiowych, mocnych i słabych stron.

2. Analiza własnego stanu zdrowia pod kątem wybranego zawodu.

3. Rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju.

4. Zapoznanie z procedurami osiągnięcia kwalifikacji zawodowych.

5. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Wskazanie uczniom możliwych form zatrudnienia.

7. Wyzwalanie własnego wewnętrznego potencjału.

8. Wyrabianie szacunku dla samego siebie.

9. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

10. Rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się.

11. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

12. Poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy.

13. Zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy w regionie, w kraju i za granicą.

14. Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy.

15. Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy.

16. Poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

17. Planowanie własnego rozwoju.

 

 W zakresie pracy z rodzicami:

1. Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.

2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

3. Wypracowanie form wspierania dzieci wyborze ich dalszej drogi życiowej.

 

 W zakresie współpracy z nauczycielami:

1. Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej.

2. Lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy.

3. Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

V. Metody i formy oddziaływań

 

1. Realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego odbywać się będzie podczas lekcji wychowawczych, podstaw przedsiębiorczości, wos-u, przedmiotów zawodowych i innych zajęć prowadzonych z uczniami.

2. Współpraca z instytucjami: PUP, pracodawcami, itp.

3. Wycieczki zawodoznawcze.

4. Udział w „Targach pracy”.

5. Aktywny udział młodzieży podczas „Dnia otwartych drzwi szkoły”.

6. Angażowanie uczniów do umiejętnego spędzania czasu (zajęcia sportowe, kulturowe, językowe, rozwijające umiejętności zawodowe)

7. Informowanie rodziców o procedurach egzaminów zawodowych, specyfice zawodu wybranego przez dziecko, dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej.

8. Organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody powiązane z wybranym kierunkiem kształcenia.

9. Prowadzenie zajęć warsztatowych na temat predyspozycji zawodowych i dalszej drogi zawodowej.

10. Wykorzystanie testów, ankiet i innych narzędzi podczas zajęć klasowych.

11. Opracowanie i wykorzystanie lekcji scenariuszy lekcji wychowawczych związanych z doradztwem zawodowym.

12. Gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, pedagog, osoby zajmujące się doradztwem zawodowym).

13. Wyposażenie uczniów w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu się o pracę.

14. Zapewnienie możliwości korzystania z Internetu w bibliotece szkolnej.

15. Umieszczenie na stronie internetowej szkoły zakładki – doradztwo zawodowe.

 

Dyrektor szkoły na dany rok szkolny wyznacza zespół do spraw doradztwa zawodowego, którego zadaniem będzie planowanie i realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, a w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznia na informacje edukacyjno –zawodowe przy planowaniu ścieżki zawodowej,
 • gromadzenie informacji edukacyjno – zawodowych,
 • koordynowanie działalności edukacyjno – doradczej,
 • współpraca z innymi nauczycielami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 •  organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi doradztwo oraz pracodawcami.

 

 

 

Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych na rok szkolny 2018/2019

 

Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Lp.

Opis działania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Czas realizacji

1

Diagnozowanie zapotrzebowania  uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej.

Analiza dokumentacji szkolnej. Wywiady z uczniami.

Wywiady z nauczycielami, rodzicami.

Pogadanki na godzinach wychowawczych.

Spotkania z pedagogiem szkolnym.

Zespół ds. doradztwa zawodowego, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów.

I półrocze

2

Zdobywanie wiedzy o predyspozycjach i możliwościach uczniów poprzez konsultacje z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.

Konsultacje indywidualne nt. uzdolnień, słabych stron, predyspozycji uczniów.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

Na bieżąco, wg potrzeb

3

Zdobywanie wiedzy o predyspozycjach i możliwościach uczniów poprzez indywidualne spotkania z nimi.

Pomoc uczniom w planowaniu przyszłości.

Indywidualne rozmowy doradcze z uczniami nt. zainteresowań, uzdolnień, słabych i mocnych stron, planów edukacyjno - zawodowych

 Pedagog szkolny, wychowawcy klas.

Na bieżąco, wg potrzeb

Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja, i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

1

Gromadzenie ,  aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

 

 

Bieżące gromadzenie materiałów informacyjnych informatorów, ulotek) w bibliotece szkolnej w Kąciku Doradztwa Zawodowego.

Nauczyciele- bibliotekarze, Zespół ds. doradztwa zawodowego

Cały rok szkolny

2

Udostępnianie informacji za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Promocja i aktualizacja tablicy dotyczącej WSDZ w szkole.

Utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły – Doradztwo Zawodowe.

Wywieszanie aktualnych informacji na temat WSDZ w szkole.

Zespół ds. doradztwa zawodowego, administrator strony internetowej szkoły.

 

Cały rok szkolny

3

Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z siecią lokalnych szkół następnego etapu edukacyjnego i placówek kształcenia ustawicznego.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, na zebraniach z rodzicami na temat  możliwości dalszego kształcenia.

Wychowawcy klas, doradca zawodowy.

Marzec - maj

3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

1

Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie siebie: swoich predyspozycji, uzdolnień oraz innych zasobów.

Udział uczniów w lekcjach wychowawczych służących samopoznaniu.

 

 

Rozwijanie umiejętności kluczowych w ramach lekcji przedmiotowych.

Wychowawcy klas.

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów.

Cały rok szkolny

 

 

 

Cały rok  szkolny

 

2

 

Projekty edukacyjne umożliwiające uczniom lepsze poznanie świata zawodów, rynku pracy.

 

Uczestnictwo w projektach edukacyjnych, takich jak  „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, itp.

 

 

 

Koordynatorzy tychże projektów.

 

Cały rok szkolny.

3

Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie oferty edukacyjnej następnego etapu

Udział uczniów w godzinach wychowawczych na temat możliwości dalszego kształcenia.

 

 

 

Udział uczniów  w Dniach Otwartych     

w szkołach wyższych.

 

Wychowawcy klas.

Cały rok szkolny.

 

 

 

Zgodnie z harmonogramem imprez.

4.Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.

1

Opracowanie i wdrażanie WSDZ.

Zapoznanie rady pedagogicznej z WSDZ.

Opracowanie dokumentu.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

I półrocze.

 

 

 

 

2

Wspieranie nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć / zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

 

Udzielanie informacji , organizowanie konsultacji ze specjalistami w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

Cały rok szkolny.

3

Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności doradczej.

 

Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

Cały rok szkolny.

4

Monitorowanie realizacji przydzielonych zadań.

Analiza zapisów w dziennikach zajęć związanych z realizacją pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

Cały rok szkolny.

Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

1

Koordynowanie pracy nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć/ zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

Udzielanie pomocy w miarę potrzeb.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

Cały rok szkolny.

Obszar 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1

Wspieranie nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć/ zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

Udzielanie pomocy w miarę potrzeb.

Zespół ds. doradztwa zawodowego

Cały rok szkolny.

           

VI.  Plan realizacji zajęć z doradztwa  zawodowego

L.p. Przedsięwzięcie

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Uczestnicy

POZNANIE SIEBIE

Zajęcia integracyjne

Zajęcia z wychowawcą

Wychowawcy,

pedagog, nauczyciele

Uczniowie klas pierwszych

Komunikacja interpersonalna

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości

Nauczyciele przedsiębiorczości

Wszyscy uczniowie

Czynniki wpływające na wybór dalszej drogi życiowej

Zajęcia z wychowawcą

Wychowawcy, Pedagog

Wszyscy uczniowie

Moje mocne i słabe strony

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, Zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy

Wszyscy uczniowie

 Pragnienia i cele życiowe

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, Zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy, pedagog

Wszyscy uczniowie

Wiem, umiem, jaki/jaka jestem

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, Zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy, pedagog

Wszyscy uczniowie

Wpływ wartości na życie zawodowe

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, Zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy, pedagog

Wszyscy uczniowie

Planowanie ścieżki kariery zawodowej.

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, Zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy, pedagog

Wszyscy uczniowie

ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Lista zawodów, stanowisk pracy- zawody

przyszłości

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości

Nauczyciele przedsiębiorczości

Wszyscy uczniowie

Charakterystyka poszczególnych zawodów.

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych

 Wszyscy uczniowie

Praca i kształcenie w UE

Zajęcia z wychowawcą, z przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych , z wos -u

Wychowawcy, Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wos-u

Wszyscy uczniowie

Moja firma

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wszyscy uczniowie

Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy

 

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Wszyscy uczniowie

Planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej.

Zajęcia z wychowawcą, z przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych

Zajęcia z wychowawcą, z przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych

Wszyscy uczniowie

RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Dalsze planowanie ścieżki edukacyjnej

Zajęcia z podstaw

przedsiębiorczości

Przedmioty zawodowe

Zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Wszyscy uczniowie

Uczestnictwo w Targach Pracy, wycieczki do

zakładów pracy

Targi pracy, wycieczki do zakładów pracy

 

Wychowawcy,

Nauczyciele, pedagog

Wszyscy uczniowie

Praca i kształcenie w UE, staże zagraniczne

Zajęcia z wychowawcą

Wychowawcy

Wszyscy uczniowie

Aktywne metody poszukiwania pracy

Zajęcia z wychowawcą, z podstaw przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Wszyscy uczniowie

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Planowanie ścieżki zawodowej

Zajęcia z wychowawcą, zajęcia z

Wychowawca, szkolny doradca zawodowy

 

Wszyscy uczniowie

Redagowanie dokumentów aplikacyjnych -CV, list motywacyjny, podanie o pracę

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, j. polskiego, języka obcego

Pedagog szkolny, nauczyciele

przedsiębiorczości, j. polskiego i obcego

Uczniowie na różnym

poziomie zgodnie z podstawą programową

Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

autoprezentacja

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych, zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Uczniowie na różnym

poziomie zgodnie z podstawą programową

Jak szukać pracy?

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, z przedmiotów zawodowych, zajęcia z wychowawcą

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Uczniowie na różnym

poziomie zgodnie z podstawą programową

Aktywny na rynku pracy- aktywne metody

poszukiwania pracy

Poradnictwo grupowe

Wychowawca, szkolny doradca zawodowy

 

Uczniowie klas trzecich i czwartych

Spotkania z przedstawicielami

różnych zawodów

Spotkania z

pracodawcami

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Wszyscy uczniowie

Prezentacje uczelni wyższych

Spotkania z przedstawicielami

uczelni wyższych

Pedagog szkoły, szkolny doradca zawodowy, wychowawcy

Uczniowie klas czwartych

Prawo pracy

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, zajęcia z wychowawcą, lekcje z przedmiotów zawodowych

Nauczyciele przedsiębiorczości, nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Uczniowie na różnym

poziomie zgodnie z podstawą programową

         

 

Weryfikacja efektów zajęć

 Proponowane w programie formy weryfikacji efektów zajęć, to m.in.:

• pytania ewaluacyjne do uczestników zajęć zadawane w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zajęć,

w tym korzyści jakie dostrzegają uczestnicy. Gromadzenie informacji zwrotnych może okazać się bardzo

użyteczne z punktu widzenia doskonalenia metod, form i warsztatu pracy osoby prowadzącej zajęcia;

• zdania niedokończone pobudzające uczestników do refleksji na temat działań związanych z własnym rozwojem

i innymi elementami doradztwa zawodowego;

• wypracowanie przez ucznia technikum wymiernych efektów, np. sformułowanie planu kariery, zgromadzenie

składowych portfolio (wypracowanie efektów pracy indywidualnej i grupowej);

• indywidualny plan działania – IPD obejmujący zadania do wykonania w odniesieniu do wyznaczonego celu

edukacyjno-zawodowego.

 

VII. SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ:

 •  lekcje wychowawcze
 •  lekcje przedmiotowe
 •  zastępstwa
 •  zajęcia pozalekcyjne
 •  wycieczki
 •  porady indywidualne
 • udział w projektach unijnych
 • warsztaty szkoleniowe
 • praktyki zawodowe
 • programy edukacyjne
 • udział w kursach i szkoleniach
 • wolontariat
 • obsługa imprez miejskich

 

VIII. EWALUACJA

 

 • Badanie losów absolwentów,
 • Modyfikowanie stosowanych form pracy
 • Wymiana dobrej praktyki pedagogicznej
 • Obserwacja własna zajęć grupowych i indywidualnych
 • Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego

 

 

 

Zespól ds. doradztwa zawodowego:

Anna Kazana-Komarek

Patrycja Obszańska

Edyta Walczak

Urszula Grzela

 

Załącznik nr 1 Dostępne materiały edukacyjne do realizacji doradztwa zawodowego

          www.euroguidance.pl

 

          www.praca.gov.pl

          www.pracuj.pl

          www.perspektywy.pl

          www.ore.pl

          www.poznajswiat.ecorys.pl

          www.wybieramzawod.pl

          www.ohpdlaszkoly.pl

          www.pociagdokariery.pl

          www.zawody.praca.net

          www.scholaris.pl

          www.metodagier.p

          www.e-ZAMEK.pl

          www.perspektywy3d.pl

          www.europass.org.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć