Nawigacja

Rekrutacja 2018/2019

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH

Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

 

  Technikum Zawodowe  nr 1 w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2018/2019 w zawodach:

 

 • Technik Ekonomista – 4 letnie, na podbudowie szkoły gimnazjalnej
 • Technik Hotelarstwa – 4 letnie, na podbudowie szkoły gimnazjalnej
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 4 letnie, na podbudowie szkoły gimnazjalnej

 

Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.2017.586 z dnia 20 marca 2017 r.)

 

Ustala się następujące zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia edukacyjne i pozostałe osiągnięcia uczniów:

 

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych /biologii, geografii, fizyki, chemii/
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 

 1. Za oceny z niżej wymienionych przedmiotów, umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej przyznaje się:
 • stopień celujący – 18 punktów
 • stopień bardzo dobry – 17 punktów
 • stopień dobry – 14 punktów
 • stopień dostateczny – 8 punktów
 • stopień dopuszczający – 2 punkty
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.     

 

W poszczególnych zawodach uwzględnia się następujące przedmioty:

 

Technik Hotelarstwa

 

 • język polski
 • język angielski lub niemiecki
 • matematyka
 • geografia

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

 • język polski
 • język angielski lub niemiecki
 • matematyka
 • biologia

        

Technik Ekonomista

 

 • język polski
 • język angielski lub niemiecki
 • matematyka
 • informatyka

 

 1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum:

 

 • za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
   • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego - 10 punktów
   • za zdobycie tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
   • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

 

 • za udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10  punktów
   • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7  punktów
   • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
   • za zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
   • za zdobycie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
   • za zdobycie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim - 2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt

 

 • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

        

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:
 • wypełniony wniosek (Załącznik nr 1),
 • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • jedno zdjęcie legitymacyjne.

 

 1. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające  wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

Załącznik nr 1 

Podanie  o przyjecie do szkoły w formacie PDF

 

Terminy dotyczące przyjęć:

 

 1. Od 09 maja 2018 r.  do 19 czerwca 2018 r do godz. 15.00  – składanie wniosków o przyjęcie  do klasy pierwszej oraz wydawanie skierowania do lekarza medycyny pracy.
 2. Od 15- 19 czerwca 2018 r.  do godz. 15.00 możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.
 3. 22 - 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Do 28 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej technikum.
 5. 06 lipca 2018 r.  godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 6. Do 10 lipca 2018 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
 7. Do 11 lipca 2018 r.  godz. 10.00  - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

 1. Od 12 lipca 2018 r. od godz. 12.00 do 16 lipca 2018 r. do godz. 15.00– składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej.
 2. 07 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 3. Do 09 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach  egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań nauki w wybranym zawodzie.
 4. 10 sierpnia 2018 r. do godz. 10.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć